ArbetssättARBETSSÄTT


HJÄRTA OCH METODSTÖD 


På Akacia är vi övertygade om att människor kan växa och läka om bemötandet är riktigt och genomtänkt. Vi tror att allt i den dagliga kontakten kan bidra till anknytning, gemenskap och glädje men också möjliggöra att sorger och bekymmer kommer fram för bearbetning. Därför jobbar vi med att vara genomtänkta i våra möten med ungdomarna. När våra verktyg inte räcker till har vi etablerade relationer till psykiatri och sjukvård dit vi hjälper dem som behöver. Vid varje placering görs en genomförandeplan och vi arbetar med utgångspunkt från BBIC. Alla boende tilldelas två kontaktpersoner.

 

En flicka sa om oss ”Jag behövde lämna min riktiga familj. Nu har ni blivit min familj istället.” Detta är kvalitet för oss.


TMO, traumamedveten omsorg


På Akacia har vi ett arbetssätt som bygger på kunskaper från TMO. Detta innebär att vårt bemötande kännetecknas av trygghet och varma relationer. Dessutom strävar vi efter att ge ungdomarna copingstrategier för att hantera stress och sin utsatthet. Det finns i forskarvärlden belägg för att en stor del av läkningsprocessen sker utanför behandlingsrummet i det dagliga mötet med skickliga och närvarande vuxna. Ett arbetssätt grundat på principer från TMO har visat sig vara framgångsrikt i mötet med traumatiserade personer.


Coachande förhållningssätt


På Akacia har all personal vidareutbildning i ett coachande ledarskap. Metoden vi använder utgår från praktiska och konkreta samtalsverktyg som ställer krav på att ungdomen reflekterar över sig själv och även tar ansvar för sig själv i samverkan med andra. Ledarskap handlar om att bemöta andra så att de kan växa. Detta präglar hela vårt arbetssätt. Vi ser det som en viktig del av vårt arbete att uppmuntra och utmana till självständighet i allt det praktiska som det innebär att klara sig själv.


Ett salutogent perspektiv


En placering på Akacia ska bidra till en god hälsa på längre sikt. Säkerhet och trygghet är vår första prioritet men därefter tror vi att en god balans i alla aspekter av livet gynnar den fysiska och psykiska hälsan. Sömn, matvanor, fysisk aktivitet, sociala relationer, kulturella intressen, skola och yrkesliv är alla delar av livet som individen behöver få ihop i en hälsosam ”kostcirkel” för att må bra.

 

På Akacia finns möjlighet till ett rikt liv av aktiviteter. Huset är stort och möjligheterna många. Parallellt stöttar vi våra boende till ett liv utanför, med kamrater och aktiviteter som ungdomarna behöver för att bygga ett annat liv bortom det de behövt lämna.


Struktur och rutiner


Vårt arbetssätt bygger på att vi möter varje person utifrån dennes behov och förutsättningar. En människa som befinner sig i kris och är utsatt lever ofta med ett inre kaos och kan vara instabil såväl emotionellt som kognitivt. I perioder av riktigt dåligt mående kan därför en yttre struktur vara nödvändig för att individen ska kunna hålla ihop sig själv. Med ökad stabilitet tror vi på mer flexibilitet och öppenhet för att föra dialog kring den boendes behov och ramar. Vi är situationsanpassade och lyhörda med målsättningen att bidra till självständighet och eget ansvarstagande.

Copyright @ All Rights Reserved